Er komen weer verkiezingen aan. Op 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Blijkbaar is dit voor verschillende lokale en landelijke politici het moment om zich uit te spreken tegen het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Wij vinden het tamelijk zorgwekkend dat de meest duurzame en veilige manier om dergelijke stoffen te vervoeren zo vaak negatief wordt geframed.

Die negatieve gedachten zijn deels bepaald doordat mensen die rondom het spoor wonen zich zorgen maken en een gevoel van onveiligheid ervaren bij het vervoer van goederen over het spoor. Deze zorgen en gevoelens moeten zeker serieus genomen worden. Het verstrekken van juiste informatie en het geven van goede voorlichting zal vervolgens zeker helpen bij het wegnemen van een groot deel van de zorgen van omwonenden. Ook ligt er een taak voor handels- en productiebedrijven en de spoorsector om de omgevingseffecten van spoor verder terug te dringen.

Veiligste alternatief

Spoor is met afstand de meest veilige manier voor het vervoeren van goederen en reizigers. Het is dan ook geen toeval dat bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, een sterke voorkeur hebben voor vervoer per spoor. De veiligheid van spoorvervoer is vooral zo hoog omdat het spoorsysteem grotendeels geautomatiseerd is en het menselijk handelen tot een minimum beperkt wordt. Waar semiautomatisch rijden bij het wegtransport nog in de kinderschoenen staat, kent het spoorvervoer traditioneel al talloze veiligheidssystemen. Een belangrijk voordeel van spoor is dat het op een eigen traject rijdt en dat zowel het spoor zelf als de locomotieven zijn uitgerust met veiligheidssystemen. Die maken het bijvoorbeeld onmogelijk om door een rood sein te rijden of de maximale snelheid te overschrijden. De locomotief grijpt in als de machinist onwel wordt en daarnaast wordt elke trein nauwlettend gevolgd door de treindienstleiding van ProRail. Allemaal zaken die bij wegtransport of binnenvaart niet of in beduidend mindere mate aanwezig zijn.

Veilige omgeving

De afgelopen twintig jaar is er gewerkt aan een Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarmee een balans is gezocht tussen het vervoer, de ruimtelijke ordening en de veiligheid. Enkele jaren na de inwerkingtreding, is duidelijk dat Basisnet moet worden herzien. Veel verwarring rondom veiligheid van spoorgoederenvervoer ontstaat door een zogenoemde overschrijding van het basisnet. Hierdoor lijkt het alsof de veiligheid in het geding is wanneer er meer treinen met gevaarlijke stoffen over een bepaald traject rijden dan voorzien. Dat is niet het geval; het spoorvervoer blijft altijd ruim binnen de nationale veiligheidsnormen. Het basisnet bestaat alleen in Nederland en is een verdere aanscherping bovenop  het Europese beleid van spoorvervoer. Afgelopen week is staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) bij de beantwoording van Kamervragen nader ingegaan op de noodzaak van een nieuw basisnet, dat volgens haar niet zorgt voor onveilige situaties.

Convenant voor stiller spoorvervoer

Maar er gebeurt meer. Het bedrijfsleven werkt momenteel samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de spoorgoederensector aan een convenant spoorgoederenvervoer. In dit convenant worden afspraken gemaakt die het spoorgoederenvervoer de komende twee jaar stiller moet maken. Nu al bestaat vijftig procent van de treinen uit stil materieel. De ambitie is om dit in 2021 te hebben verhoogd naar honderd procent. Ook worden er afspraken gemaakt om nog meer gebruik te maken van de Betuweroute. Al deze inspanningen zorgen ervoor dat de komende jaren overlast van spoorgoederenvervoer verder wordt teruggebracht. Het zou goed zijn als politici al deze aspecten in ogenschouw nemen voordat ze een politiek gemotiveerde uitspraak doen om goederenvervoer per spoor in te perken. De alternatieven zijn te allen tijde minder veilig.

Belangrijk voor Nederlandse economie

In Nederland verdienen wij een substantieel deel van ons nationaal inkomen met de productie en het transport van (petro)chemische producten. Veertig procent van de chemische productie in Europa vindt plaats in een gebied dat begrensd wordt door Antwerpen, Rotterdam, Duisburg en Keulen. 62.000 mensen verdienen hun inkomen in deze bedrijfstak, die echt afhankelijk is van kwalitatief hoogwaardig spoorgoederenvervoer. Indien hier, om wat voor reden dan ook, afbreuk aan gedaan wordt, verplaatst op de korte termijn de productie zich naar het buitenland, waar de spoorvoorzieningen wel op orde zijn. Bovendien bestaat het risico dat op de lange termijn investeringen elders dan in Nederland worden gedaan.

Leave a Reply